ITX100.01.B

TANZANIA REVENUE AUTHORITY


ENTITY/KAMPUNI

APPLICATION FOR TAXPAYER REGISTRATION OR CHANGE OF REGISTERED PARTICULARS
MAOMBI YA USAJILI WA MLIPAKODI AU KUBADILI TAARIFA ZA USAJILI
Note: Furnishing false or misleading information is punishable by law/Kumbuka: Kutoa taarifa ya uongo au isiyo sahihi ni kosa kisheria.
Before filling the form, please read carefully the attached notes at the end of the form /Kabla ya kujaza fomu hii, tafadhali soma kwa makini maelekezo mwisho wa fomu hii.
  • Where registered details have changed, the applicant must only fill the taxpayer TIN and details that have changed/Pale taarifa zinapokuwa zimebadilika, unatakiwa kujaza TIN na taarifa zilizobadilika tu.
  • Use capital letter and where applicable, mark with ( √ )/TumiaHerufi Kubwa na weka alama ( √ ) inapohitajika
  • Item marked with asterisk (*) are Mandatory/ Sehemu iliyowekewa alama ya nyota(*) ni lazima ijazwe.

1: General Information / Taarifa ya Ujumla


 
 

   
 

 


 
 

 
5. Physical Address/ Anuani ya Sehemu ya Biashara:
 
 
 
 
6. * Postal Address/ Anuani ya Posta
 
 
7. Contact Numbers / Namba za Mawasiliano
 
 
8. Have you registered your trading name with BRELA? /Je, umesajili jina lako la biashara BRELA?
 
   
10. If the business is a Succession of an already existing Enterprise, Please state Previous TIN/ Kama biashara inaendeleza biashara nyingine iliopo tayari, Tafadhali Taja TIN ya zamani.
TIN:

TAXPAYER NAME:
11. Particular of Business Premises /Taarifa ya Sehemu ya Biashara
 


12. Person Related to the Taxpayer
Managing Director
Tax Consultant
Company Secretary
Advocate/Lawyer
Auditor / Accountant
Agent

 

 
 

14. * List your economic activity (ies) / Orodhesha shughuli zako za kiuchumi.
a) Main Economic activity with higher turnover/ Shughuli kuu ya kiuchumi yenye mauzo ghafi makubwa
Economic Activity

15. Bank Account Information/ Taarifa ya Akaunti ya Benki

16. * Directors Information/ Taarifa za Wakurugenzi
Director Tin

17. * Shareholders/Partners Information/ Taarifa za Wabia
Shareholder Tin

18. * Associates Information / Taarifa za Washirika
Associate Tin

19. * Required attachment/Viambatisho muhimu
  1. Memorandum/ Mkataba
  2. Article of Association.
  3. Certificate of Registration /Hati ya Usajili
  4. Letter from Local Government Authority/Barua kutoka Serikali za Mitaa
  5. Copy of Director ID/ Nakala ya kitambulisho cha Mkurugenzi

2: Applicant’s Declaration/ Uthibitisho wa Mwombaji

20. I, the undersigned, do hereby declare that the particulars given above are correct and complete to the best of my knowledge and that any change of details shall be communicated to the Commissioner General in writing within thirty days from the date of change / Nathibitisha kwamba taarifa zilizopo hapo juu ni kamili na sahihi kwa kadri ya ufahamu wangu na kwamba Mabadiliko yoyote ya taarifa nilizotoa lazima yafikishwe kwa Kamishna Mkuu katika kipindi kisichozidi siku thelalithini kuanzia siku ya mabadiliko.
 

 

 

 

 
Signature of the Applicant/ Saini ya Mwombaji……………………………………